ADR-transport

Op zoek naar ADR-transport? Kies dan voor Topper Logistics!

ADR-transport staat simpel gezegd voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het vervoeren van gevaarlijke stoffen is een vak apart in de transportbranche. Er zijn speciale richtlijnen en wetten om het vervoer zo veilig mogelijk te laten verlopen. Topper Logistics voldoet aan de richtlijnen om ADR-goederen te mogen vervoeren.

Wat staat ADR voor?

Als we de afkorting ADR languit schrijven, staat er ‘Accord européen relatif au transports international des marchandises Dangereuses par Route’. De afkorting ADR staat voor een Europees verdrag dat gericht is op het internationaal vervoeren van gevaarlijke stoffen, meestal over de weg. De Nederlandse term hiervoor is ook wel bekend als Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS).

Gevarenklasse binnen ADR

Binnen de richtlijnen van ADR zijn er verschillende klassen waar de gevaarlijke stoffen in zijn verdeeld. Onderstaande tabel geeft een mooi overzicht van de verschillende klassen.

Klasse Wat
Klasse 1 Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Klasse 2 Gassen
Klasse 3 Brandbare vloeistoffen
Klasse 4.1 Brandbare vaste stoffen
Klasse 4.2 Voor zelfontbranding vatbare stoffen
Klasse 4.3 Stoffen die gas ontwikkelen bij water
Klasse 5.1 Oxiderende stoffen
Klasse 5.2 Organische peroxiden
Klasse 6.1 Giftige stoffen
Klasse 6.2 Infectueuze stoffen
Klasse 7 Radioactieve stoffen
Klasse 8 Bijtende stoffen
Klasse 9 Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

Kies voor zekerheid

Om ADR-transport te kunnen realiseren, zijn er diverse regels omtrent het vervoer. Daarnaast is het belangrijk dat de goederen gelabeld en verpakt zijn. Wij hebben gespecialiseerde chauffeurs die in het bezit zijn van een ADR-vakbekwaamheidscertificaat. Deze is verplicht voor ADR-transport en kan alleen behaald worden bij een erkende ADR-opleiding. Ook zijn onze voertuigen gekeurd voor de aanvullende eisen waaraan voertuigen moeten voldoen.